Tag Archives: VPC CIDR

Thay đổi Dải Mạng của VPC – Tạo thêm dải mạng phụ cho VPC

Vào thời điểm AWS công bố Virtual Private Cloud (VPC) vào ngày 04/Dec/2013 và VPC trở thành mạng ảo nội bộ mặc định cho các loại dịch vụ trong AWS. VPC giúp bạn thiết kế để có thể làm tách biệt mạng ảo nội bộ của bạn với các mạng khác… Read more »

VPC Resizing – Additional Virtual Private Cloud CIDR Blocks

Long time ago, from 04/Dec/2013 AWS release Virtual Private Cloud (VPC) and make VPC as default for new AWS account. VPC enables you to define a virtual network in your own logically isolated area within the AWS cloud. VPC is the big revolution of AWS Cloud but when user had created… Read more »